Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid og arkiv

Samarbeidsformer

 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §28-1
 • Interkommunale samarbeid etter kommunelova §27
 • IKS – Interkommunalt selskap
 • AS – Aksjeselskap
 • Interkommunale samarbeid med samarbeidsavtale

Interkommunalt samarbeid §28-1

 • Vertskommune modellen
 • I samarbeidsordningar som er etablert på grunnlag av § 28-1 i kommuneloven, er vertskommunen ansvarleg for samarbeidsordninga sitt arkiv

Interkommunalt samarbeid § 27

 • I denne samarbeidsforma er det interkommunale samarbeidet ansvarleg for eige arkiv

ü  der er ingen vertskommune som tek seg av arkivet

 • Samarbeidet er pålagt same krav i forhold til arkivlova og offentleglova som det ein kommune er

ü  det vil seie at dei har både journalføringsplikt og arkiv plikt

Interkommunale samarbeid §28-1 vs §27

 • §-28: ikkje eige rettssubjekt, underlagt vertskommunen si avgjerdslemynde

ü  sentralt styringsdokument er samarbeidsavtale

 • §-27: kan vere eige rettssubjekt, men treng ikkje vere det

ü  sentralt styringsdokument er vedtektene

IKS – Interkommunale selskap og AS

 • Er eigne rettssubjekt og har ansvar for eiga journalføring (og arkivering dersom dei vel å fylgje arkivlova)

ü  arkivet må vere skilt frå kommunane sine eigne arkiv

 • Har journalføringsplikt etter offentleglova:

«Selvstendige rettssubjekter der stat, kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn halvparten eller har mer enn halvparten av stemmene i avgjørende organer, kommer inn under offentleglova. Unntatt er rettssubjekter som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private» (Arkiv i interkommunale

samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

 • IKS har ikkje arkivplikt (dette svarar KD på førespurnad)
 • AS arkivplikt?

«I forarbeidene til arkivloven er det sagt eksplisitt at arkivlovens regler om offentlige arkiv ikke skal gjelde for offentlige aksjeselskap eller andelslag som er rene næringsvirksomheter» (Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan – Riksarkivaren 2009)

Interkommunalt samarbeid med samarbeidsavtale

 • Journalføringsplikt (offentleglova)
 • Arkivplikt (arkivlova)
 • I eit interkommunalt samarbeid med ein samarbeidsavtale, er det ingen regelverk som automatisk regulerer kven som har arkivplikta i samarbeidet

ü  dette må regulerast i samarbeidsavtalen

 • I mange av desse samarbeidsavtalane er det ikkje tatt med noko om arkiv, men at det er ein vertskommune for det interkommunale samarbeidet

ü  samarbeidskommunane er då avhengige av at den definerte vertskommunen også følgjer regelverket for journalføringsplikta og arkivplikta.

Rettleiar for arkiv i interkommunale samarbeid.

Kulturdepartementet har gitt ein uttale som riksarkivaren stiller seg bak:

InterkommunaleSelskapArkivlova.pdf 124,61 kB

Her er ei oversikt over interkommunalt samarbeid og kommunalt eigarskap for Hareid kommune:

Namn på samarbeidet I fagområde

Kommunar som er med i samarbeidet

Arkiv- organisering

Ansvar

Saksnr. i arkivsystem

Merknader

Samarbeidsform: Lov om interkommunale selskaper

 

 

 

 

 

Dragsundbygg IKS

Vanylven, Hareid, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Sjå avtalen § 13

Selskapet er eige rettssubjekt

Saksnr.

2012/1090-5

Oppstart 2003.
 Forvaltar næringsbygget «Dragsundbygg IKS» for kommunane

IKA Møre og Romsdal IKS

Alle kommunane i Møre og Romsdal (36) og Møre og Romsdal Fylkeskommune

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

 

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

 

I § 15 står det om personvern og bruk av forvaltningsloven og offentleglova

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – sjå avtalen § 26

Selskapet er eige rettssubjekt

 

Saksnr.

2013/83-6

Oppstart 2000.

Ivaretek arkivoppgåver i medhald av arkivloven.

Hovudkontor med 9 tilsette i Ålesund. Underavdeling i Kr.sund

 

Sunnmøre regionråd IKS

19 kommunar på Sunnmøre inkl. Vestnes og Sandøy i Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – vedtekter § 11

Ligg i Ålesund kommune

Saksnr.

2010/1459-4

1992 oppstart, IKS og 13k frå 1998, 19k frå 2011 (4 nye kommuner innmeldt frå 1.1.2011, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.).

Regionrådsfunksjoner. SR har som målsetting å bidra til en positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla. SRs viktigaste oppgåve er å skape arenaer for samhandling i regionen, initiere og drive regionale utviklingsprosjekt og arbeide for regional utvikling og regionale rammebetingelsar. Strategisk plan for 2012-2015 føreligg.

 

Rep.skap med 19 ordførarar, styre med 5 ordførarar og 2 rådmenn, valt av rep.skapet. Administrasjon med 5,2 årsv, der 2 faste årsv og 3,2 årsv som prosjektstillingar for hhv. skule- og barnehageutvikling, energieffektivisering, kompetanseløft barnevern (20%) og lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda, Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Vedrørande arkiv – i § 19 står det at arkivarbeid og arkivhald skal vere i tråd med gjeldande lover og reglar

2. Depotløysing ?

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet ?

Ligg i Ulstein kommune

Saksnr.

2012/1028 – Endring i avtalen. Den originale avtalen finn eg ikkje

Kommunerevisjon

 

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Ulstein, Herøy, Hareid og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ligg i Ulstein kommune

 

 

 

Saksnr.

2014/325

 

Oppstart 1980.

Renovasjonsselskap

 

Vest kontrollutvalssekretariat

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Vanylven, Volda, Ørsta og Selje og Vågsøy i Sogn og Fjordane

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om arkivdanning i avtalen

2. Depotløysing – ikkje beskrive nokon plass

 

3. Lov om interkommunaleselskap § 30

Ligg i Vanylven kommune

Saksnr.

2010/63-10

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Sekretariat for kontrollutvala i eigarkommunane

VKUS sitt styre består av leiarane i  kontrollutvala i eigarkommunane. Nestleiarane i dei kommunale kontrollutvala er vara til styret.

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsform: Kommuneloven sin § 27

 

 

 

 

 

IK Kveldslegevakt

Hareid og Ulstein

 

Vertskommune

Hareid kommune

Saksnr.

2014/47

Finn ikkje avtale

IK veterinærvakt

 

Ulstein, Hareid, Herøy og Sande

 

Ligg i Ulstein kommune

Saksnr.

2007/2709

Oppstart 2008.

Innført etter nasjonal reform med oppgåveansvar til kommunane.

Felles veterinærvaktdistrikt, Ulstein administrerer

 

Finn ikkje avtalen

Interkommunal gjeldsrådgjeving

Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing – IKA Møre og Romsdal

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – det står ikkje noko om dette i vedtektene

Vertskommune

Hareid kommune

 

Saksnr.

2013/1245-12

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2004.

Felles gjeldsrådgjevingsteneste med utgangspunkt i 100 % felles stilling tilsett ved NAV Hareid

 

IUA Sunnmøre

17k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkulven, Stranda, Norddal, Stordal, Ørsta, Volda, Vanylven, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ålesund

 

Saksnr.

2014/309

Oppstart 1998

Beredskap mot akutt forurensning

Ledes av Ålesund brannvesen

 

PPT for Ulstein og Hareid

Hareid og Ulstein

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – står i samarb.avtalen pkt. 7

Vertskommune

Ulstein kommune

 

 

Saksnr.

2011/419-5

 

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Søre Sunnmøre Landbrukskontor IKS

Herøy, Ulstein og Hareid

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar) - ikkje beskrive nokon plass

 

2. Depotløysing - ikkje beskrive nokon plass

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – vedtekter § 11

Vertskommune Herøy

 

 

Saksnr.

2013/1245-13

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Samarbeidsform:Kommuneloven sin § 28-1b

 

 

 

 

 

SSIKT Driftssenter (IKT  Søre Sunnmøre)

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det vert arkivert etter gjeldande rutinar, sjå arkivplan HK

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – beskrive i avtalen pkt 9 og vedtektene § 13

Vertskommune:

Hareid

Saksnr.

2013/364 – 4 (vedtekter) og 21 (avtale)

Oppstart 2009.

Felles økonomisystem frå 2009 (Agresso), deretter løpande vidareutvikling og etablering av felles driftsavdeling frå 1.1.2014 med budsjett på 7,5 mill kr og 5,2 årsverk i Hareid som vertskommune. Samarbeid med egne vedtekter. Vert leia av styre med repr. frå adm. nivå i kvar kommune. Alle stillingar er samlokalisert i Hareid.

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i avtale eller vedtekter

Interkommunal jordmorteneste

Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – Beskrive i samarbeidsavtalen pkt 7

Vertskommune

Ulstein kommune

 

Saksnr.

2009/437-19

Det står ikkje noko om arkivdanning i avtalen

Interkommunalt legevaktsamarbeid, natt

Hareid, Ulstein, Herøy,

Sande, Ørsta, Volda

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Volda kommune

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen pkt. 7

Ligg i Volda kommune

Saksnr.

2014/47-1

 

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Feles legevakt på natt kl. 22-08 lokalisert til Volda sjukehus

PMTO

Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Ulstein kommune har dette ansvaret

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen §

Vertskommune

Ulstein kommune

Saksnr.

2013/1245-14

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2012?

Samarbeid om foreldreorientert intervensjonsprogram/metode til bruk i familiar med barn mellom 3-12 år med åtferdsvanskar. Oppfølging knytta til barnevernet i kommunane.

Sunnmøre krisesenter

17k: Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Norddal, Vanylven, Stranda og Sykkylven

 

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ligg i Ålesund kommune

Saksnr.

2009/1418

 

Oppstart 2010

To tenestestadar i Ålesund

Gratis, døgnope tilbod for barn, kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold.

 

Finn ikkje samarbeidsavtalen

Søre Sunnmøre Barnevernteneste

Ørsta, Volda, Ulstein og Hareid

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Volda kommune har dette ansvaret

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen pkt. 13

Vertskommune

Volda

 

Saksnr.

2013/132

 

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid

Herøy, Volda, Ørsta,

 Sande, Ulstein, Hareid, Vanylven

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Eigen arkivdel i Herøy kommune – står ikkje i avtalen

 

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen pkt. 12

Vertskommune Herøy

 

 

Saksnr.

2012/542-3 vedlegg 1 og 3

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2008.

Felles innkjøpsrådgjevar tilsett i Herøy kommune

Eigne vedtekter. Styre med rådmenn. Innkjøpsforum med deltaking frå kommunane.

VIT (Tidleg intervensjon skule-heim-fritid)

Ulstein, Herøy, Hareid og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Ulstein kommune har dette snavaret

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen § 4

Vertskommune Ulstein

Saksnr.

2012/1604-22

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2012?.

Formål å redusere rusbruk, kriminalitet og risikoåtferd hos barn og unge. Frivillig nettverksbasert endringstiltak under barnevernet.

Samarbeidsform:Kommuneloven kap. 11

 

 

 

 

 

Møre og Romsdal 110-sentral KF

36k, alle k  i Møre og Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ålesund

 

Saksnr.

2002/1272

Oppstart 2003

Døgnbemanna alarmsentral for brann. Dekker 36 kommuner og 80 brannstasjoner/depoter.

Føretaket er reint kommunalt og er eigd av Ålesund kommune, men med et styre samansett av representantar frå alle regionane i Møre og Romsdal. Det er regionsråda som innstiller representantane til styret og det er bystyret i Ålesund som vedtar styret. 17 årsverk.

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsform:?

 

 

 

 

 

Arbeidsgjevarkontroll Sunnmøre Avtalebasert?

16k: Ålesund, Giske, Sula, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog, Skodje, Haram, Hareid, Herøy, Sande, Stranda, Midsund, Volda, Ulstein, alle unntatt Vanylven, Sykkylven og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – pkt 8 i samarbeidsavtalen

Ålesund kommune er kontorkommune

 

Saksnr.

2011/802-2

Oppstart 1998

Arbeidsgjevarkontroll i eigarkommunane

Oppstart med 11 kommuner. Dimensjonert med 7 årsverk.

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i samarbeidsavtalen

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Vedtektsregulert forening/organisasjon

 

Alle kommuner i M&R unntatt Eide, med tillegg av RIR og over 30 assosierte medlemmer

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – beskrive i § 4 i vedtektane

 

Saksnr.

2013/297

Har som formål å drive kompetanseheving gjennom opplæring, erfaringsutveksling og erfaringsformidling. Gjennomfører kurs, driftsoperatørsamlingar og ulike fellesprosjekt. Sekretariatet yter teknisk assistanse og kompetansestøtte ved planlegging og utbygging av VA-anlegg. Organisert med styre m/4 medl + årsmøte. Eige sekretariat på 1-2 årsverk.

Kun kommuner og kommunale eller interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer. Private vassverk, Mattilsynet etc. er assosierte medlemmer.

 

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i vedtektene

Laster...