Utskriftsvennlig versjon

Interkommunalt samarbeid og kommunalt eigarskap

Interkommunalt samarbeid eller kommunesamannslutning vert stadig meir vanlig.

For lovpålagte oppgåver som inneber utøving av offentleg mynde, set lova visse krav til organisatoriske løysingar. Dette vert grunngjeve med at når kommunen opptrer som myndigheitsorgan, er det naudsynt å ivareta omsynet til innbyggjerane sin rettstryggleik, demokratisk kontroll på ein helt annan måte enn når kommunane driv forretningsdrift.

Riksarkivaren har fått utarbeidet ei rettleiing som vil kunne gi både administrasjonssjefar, arkivleiarar, ansvarlege for interkommunale samarbeidsordningar, arkivdepot og andre som har behov for oversikt over korleis dokumenthandtering og arkivhold bør vere i ein interkommunal samarbeidsordning. Då vil arkiva etter interkommunale samarbeidsordningar kunne ivareta både partar sitt innsynsbehov, kommunal sektor sitt administrative behov og forskningsmessige og kulturelle behov også etter at samarbeidsordninga er opphørt eller arkivet ikkje lenger er i aktiv bruk.

Sjå skriv frå riksarkivet: Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

T.d. står det i innleiinga

"Mange interkommunale samarbeidsordninger eller virksomheter skaper offentlig arkiv, slik det er definert i arkivloven. Disse samarbeidsordningene plikter å ha arkiv, og de plikter å håndtere arkivet i tråd med arkivloven med forskrifter. Riksarkivarens erfaring er at dette ikke alltid blir håndtert tilfredsstillende. Ofte skyldes dette manglende kunnskap om hvordan man bør eller skal håndtere arkivplikten i interkommunale samarbeidsordninger. Særlig har det vært et problem at det ikke er nedfelt en slik plikt i selskapsavtaler eller andre styringsdokumenter, og at arkiv-ansvaret ikke har vært klart definert før kommunene går inn i slike samarbeidsordninger. Problemstillingene er knyttet både til arkivdanning, depotløsninger for eldre og avsluttede arkiver samt til løsninger for struktur, rutiner, ansvar mv i samarbeidsordningens sak- og arkivsystem. Dette har gitt grunn til bekymring for at rettighetsdokumentasjon, og andre dokumentasjons-behov, ikke blir ivaretatt godt nok i interkommunale samarbeidsordninger.

Denne veiledningen er resultatet av et samarbeid mellom Riksarkivaren, KS Bedrift og arkivfaglige miljøer i kommunesektoren. Riksarkivarens mål er at veiledningen skal gi alle som jobber med kommunale arkiver svar på viktige spørsmål når det gjelder arkiv og dokumentasjon i interkommunale samarbeidsordninger."

Kulturdepartementet har gitt ein uttale som riksarkivaren stiller seg bak:

InterkommunaleSelskapArkivlova.pdf 124,61 kB

Her er ei oversikt over interkommunalt samarbeid og kommunalt eigarskap for Hareid kommune:

Namn på samarbeidet I fagområde

Kommunar som er med i samarbeidet

Arkiv- organisering

Ansvar

Saksnr. i arkivsystem

Merknader

Samarbeidsform: Lov om interkommunale selskaper

 

 

 

 

 

Dragsundbygg IKS

Vanylven, Hareid, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Sjå avtalen § 13

Selskapet er eige rettssubjekt

Saksnr.

2012/1090-5

Oppstart 2003.
 Forvaltar næringsbygget «Dragsundbygg IKS» for kommunane

IKA Møre og Romsdal IKS

Alle kommunane i Møre og Romsdal (36) og Møre og Romsdal Fylkeskommune

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

 

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

 

I § 15 står det om personvern og bruk av forvaltningsloven og offentleglova

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – sjå avtalen § 26

Selskapet er eige rettssubjekt

 

Saksnr.

2013/83-6

Oppstart 2000.

Ivaretek arkivoppgåver i medhald av arkivloven.

Hovudkontor med 9 tilsette i Ålesund. Underavdeling i Kr.sund

 

Sunnmøre regionråd IKS

19 kommunar på Sunnmøre inkl. Vestnes og Sandøy i Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – vedtekter § 11

Ligg i Ålesund kommune

Saksnr.

2010/1459-4

1992 oppstart, IKS og 13k frå 1998, 19k frå 2011 (4 nye kommuner innmeldt frå 1.1.2011, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.).

Regionrådsfunksjoner. SR har som målsetting å bidra til en positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla. SRs viktigaste oppgåve er å skape arenaer for samhandling i regionen, initiere og drive regionale utviklingsprosjekt og arbeide for regional utvikling og regionale rammebetingelsar. Strategisk plan for 2012-2015 føreligg.

 

Rep.skap med 19 ordførarar, styre med 5 ordførarar og 2 rådmenn, valt av rep.skapet. Administrasjon med 5,2 årsv, der 2 faste årsv og 3,2 årsv som prosjektstillingar for hhv. skule- og barnehageutvikling, energieffektivisering, kompetanseløft barnevern (20%) og lokalsamfunnsutvikling i kommunane (LUK

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda, Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Vedrørande arkiv – i § 19 står det at arkivarbeid og arkivhald skal vere i tråd med gjeldande lover og reglar

2. Depotløysing ?

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet ?

Ligg i Ulstein kommune

Saksnr.

2012/1028 – Endring i avtalen. Den originale avtalen finn eg ikkje

Kommunerevisjon

 

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Ulstein, Herøy, Hareid og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ligg i Ulstein kommune

 

 

 

Saksnr.

2014/325

 

Oppstart 1980.

Renovasjonsselskap

 

Vest kontrollutvalssekretariat

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Vanylven, Volda, Ørsta og Selje og Vågsøy i Sogn og Fjordane

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det står ikkje noko om arkivdanning i avtalen

2. Depotløysing – ikkje beskrive nokon plass

 

3. Lov om interkommunaleselskap § 30

Ligg i Vanylven kommune

Saksnr.

2010/63-10

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Sekretariat for kontrollutvala i eigarkommunane

VKUS sitt styre består av leiarane i  kontrollutvala i eigarkommunane. Nestleiarane i dei kommunale kontrollutvala er vara til styret.

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsform: Kommuneloven sin § 27

 

 

 

 

 

IK Kveldslegevakt

Hareid og Ulstein

 

Vertskommune

Hareid kommune

Saksnr.

2014/47

Finn ikkje avtale

IK veterinærvakt

 

Ulstein, Hareid, Herøy og Sande

 

Ligg i Ulstein kommune

Saksnr.

2007/2709

Oppstart 2008.

Innført etter nasjonal reform med oppgåveansvar til kommunane.

Felles veterinærvaktdistrikt, Ulstein administrerer

 

Finn ikkje avtalen

Interkommunal gjeldsrådgjeving

Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing – IKA Møre og Romsdal

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – det står ikkje noko om dette i vedtektene

Vertskommune

Hareid kommune

 

Saksnr.

2013/1245-12

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2004.

Felles gjeldsrådgjevingsteneste med utgangspunkt i 100 % felles stilling tilsett ved NAV Hareid

 

IUA Sunnmøre

17k: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkulven, Stranda, Norddal, Stordal, Ørsta, Volda, Vanylven, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ålesund

 

Saksnr.

2014/309

Oppstart 1998

Beredskap mot akutt forurensning

Ledes av Ålesund brannvesen

 

PPT for Ulstein og Hareid

Hareid og Ulstein

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – står i samarb.avtalen pkt. 7

Vertskommune

Ulstein kommune

 

 

Saksnr.

2011/419-5

 

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Søre Sunnmøre Landbrukskontor IKS

Herøy, Ulstein og Hareid

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar) - ikkje beskrive nokon plass

 

2. Depotløysing - ikkje beskrive nokon plass

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – vedtekter § 11

Vertskommune Herøy

 

 

Saksnr.

2013/1245-13

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Samarbeidsform:Kommuneloven sin § 28-1b

 

 

 

 

 

SSIKT Driftssenter (IKT  Søre Sunnmøre)

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Det vert arkivert etter gjeldande rutinar, sjå arkivplan HK

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – beskrive i avtalen pkt 9 og vedtektene § 13

Vertskommune:

Hareid

Saksnr.

2013/364 – 4 (vedtekter) og 21 (avtale)

Oppstart 2009.

Felles økonomisystem frå 2009 (Agresso), deretter løpande vidareutvikling og etablering av felles driftsavdeling frå 1.1.2014 med budsjett på 7,5 mill kr og 5,2 årsverk i Hareid som vertskommune. Samarbeid med egne vedtekter. Vert leia av styre med repr. frå adm. nivå i kvar kommune. Alle stillingar er samlokalisert i Hareid.

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i avtale eller vedtekter

Interkommunal jordmorteneste

Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – Beskrive i samarbeidsavtalen pkt 7

Vertskommune

Ulstein kommune

 

Saksnr.

2009/437-19

Det står ikkje noko om arkivdanning i avtalen

Interkommunalt legevaktsamarbeid, natt

Hareid, Ulstein, Herøy,

Sande, Ørsta, Volda

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Volda kommune

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen pkt. 7

Ligg i Volda kommune

Saksnr.

2014/47-1

 

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Feles legevakt på natt kl. 22-08 lokalisert til Volda sjukehus

PMTO

Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Ulstein kommune har dette ansvaret

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen §

Vertskommune

Ulstein kommune

Saksnr.

2013/1245-14

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2012?

Samarbeid om foreldreorientert intervensjonsprogram/metode til bruk i familiar med barn mellom 3-12 år med åtferdsvanskar. Oppfølging knytta til barnevernet i kommunane.

Sunnmøre krisesenter

17k: Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Norddal, Vanylven, Stranda og Sykkylven

 

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ligg i Ålesund kommune

Saksnr.

2009/1418

 

Oppstart 2010

To tenestestadar i Ålesund

Gratis, døgnope tilbod for barn, kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold.

 

Finn ikkje samarbeidsavtalen

Søre Sunnmøre Barnevernteneste

Ørsta, Volda, Ulstein og Hareid

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Volda kommune har dette ansvaret

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen pkt. 13

Vertskommune

Volda

 

Saksnr.

2013/132

 

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid

Herøy, Volda, Ørsta,

 Sande, Ulstein, Hareid, Vanylven

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Eigen arkivdel i Herøy kommune – står ikkje i avtalen

 

2. Depotløysing

IKA Møre og Romsdal

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen pkt. 12

Vertskommune Herøy

 

 

Saksnr.

2012/542-3 vedlegg 1 og 3

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2008.

Felles innkjøpsrådgjevar tilsett i Herøy kommune

Eigne vedtekter. Styre med rådmenn. Innkjøpsforum med deltaking frå kommunane.

VIT (Tidleg intervensjon skule-heim-fritid)

Ulstein, Herøy, Hareid og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

Ulstein kommune har dette snavaret

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – avtalen § 4

Vertskommune Ulstein

Saksnr.

2012/1604-22

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

 

Oppstart 2012?.

Formål å redusere rusbruk, kriminalitet og risikoåtferd hos barn og unge. Frivillig nettverksbasert endringstiltak under barnevernet.

Samarbeidsform:Kommuneloven kap. 11

 

 

 

 

 

Møre og Romsdal 110-sentral KF

36k, alle k  i Møre og Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Ålesund

 

Saksnr.

2002/1272

Oppstart 2003

Døgnbemanna alarmsentral for brann. Dekker 36 kommuner og 80 brannstasjoner/depoter.

Føretaket er reint kommunalt og er eigd av Ålesund kommune, men med et styre samansett av representantar frå alle regionane i Møre og Romsdal. Det er regionsråda som innstiller representantane til styret og det er bystyret i Ålesund som vedtar styret. 17 årsverk.

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsform:?

 

 

 

 

 

Arbeidsgjevarkontroll Sunnmøre Avtalebasert?

16k: Ålesund, Giske, Sula, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog, Skodje, Haram, Hareid, Herøy, Sande, Stranda, Midsund, Volda, Ulstein, alle unntatt Vanylven, Sykkylven og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – pkt 8 i samarbeidsavtalen

Ålesund kommune er kontorkommune

 

Saksnr.

2011/802-2

Oppstart 1998

Arbeidsgjevarkontroll i eigarkommunane

Oppstart med 11 kommuner. Dimensjonert med 7 årsverk.

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i samarbeidsavtalen

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Vedtektsregulert forening/organisasjon

 

Alle kommuner i M&R unntatt Eide, med tillegg av RIR og over 30 assosierte medlemmer

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur  og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – beskrive i § 4 i vedtektane

 

Saksnr.

2013/297

Har som formål å drive kompetanseheving gjennom opplæring, erfaringsutveksling og erfaringsformidling. Gjennomfører kurs, driftsoperatørsamlingar og ulike fellesprosjekt. Sekretariatet yter teknisk assistanse og kompetansestøtte ved planlegging og utbygging av VA-anlegg. Organisert med styre m/4 medl + årsmøte. Eige sekretariat på 1-2 årsverk.

Kun kommuner og kommunale eller interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer. Private vassverk, Mattilsynet etc. er assosierte medlemmer.

 

 

Det står ikkje noko om arkivdanning i vedtektene

Laster...